0. klasse


I skoleåret 2017/18 er der 24 skønne børn i 0. klasse. 8 piger og 16 drenge.
Årgangen i børnehaven har dette år været usædvanelig stor. Til skoleåret 2018/19 forventes der at komme en meget lille årgang til 0.klasse


Du kan se vores skoleskema her 0.klasse


Tryghed og fællesskab = Trivsel

Det vigtigste er, at eleverne bliver trygge ved os og hinanden, og at de hurtigt bliver en del af fællesskabet. Eleverne har stort udbytte af samarbejdet og samværet med hinanden. Trivsel er det grundlæggende fundament for læring.

 

Skolestart

Når eleverne starter i børnehaveklassen, er det en stor ny verden at navigere rundt i. Derfor har vi fokus på, at gøre starten så skånsom som mulig. Dette gør vi ved at have et tæt samarbejde med førskolegruppen, ved at have en rød tråd fra børnehaven til førskole og fra førskolen til børnehaveklassen.

I indskolingen handler det om, at introducere forskellige rytmer og rutiner i skole og SFO. Derudover arbejder vi med genkendelighed, så eleverne ved, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af os og hinanden.


Eleverne i børnehaveklassen

Elever der starter i børnehaveklasse, er 5-6-årige børn, som skal fastholde den viden og de færdigheder, de har tilegnet sig i den tidlige barndom, samtidig med at de skal stræbe efter at mestre udfordringerne i den nye verden, som skolen åbner dørene til. I et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene kan vi i fællesskab skabe de bedste rammer for jeres barn.

 

Undervisningen

Børnehaveklasselederen planlægger undervisningen i børnehaveklassen, så hver enkel elev lærer så meget som muligt. Med fokus på sprogvurdering, undervisningsdifferentiering og opmærksomhedspunkter. Sprogvurderingen af eleverne finder sted i starten af skoleåret. Resultaterne bruges ved tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning, der tilgodeser elevernes aktuelle sproglige kompetencer og forudsætninger. Undervisningsdifferentiering går ud på at vælge den rette undervisningsmetode og tager udgangspunkt i hver elevs nærmeste udviklingszone.


Børnehaveklassen består af seks kompetenceområder:

1. Sprog: Området sprog skal ikke ses som et isoleret område, da det udgør et centralt område i undervisningens opbygning generelt. Fokus er på samtale, fortælling og oplæsning, sproglig bevidsthed samt skrivning og læsning.

2. Matematisk opmærksomhed: Matematisk opmærksomhed betyder, at eleverne arbejder med enkle taleksempler og simple geometriske figurer og derigennem får mulighed for at samtale om og med matematik.

3. Naturfaglige fænomener: Med dette område får eleverne, gennem konkrete oplevelser og viden, mulighed for at gøre sig erfaringer med naturen, så de får lyst til at færdes i den. Eleverne bliver iagttagende i deres naturoplevelser og lærer at tage hensyn til naturen.

4. Kreative og musiske udtryksformer: Dette område har fokus på, at musiske og kreative tilgange medtænkes i undervisningen generelt. Kunstformernes indtryk inddrages i undervisningen både som kilde til viden og som oplevelse.

5. Krop og bevægelse: Området handler ikke kun om fysisk udfoldelse. Der er også fokus på, at eleven psykisk og fysisk kan færdes trygt på skolen og i den lokale trafik. Elevernes viden om egen krop og glæden ved at bruge kroppen varieret, om betydningen af god hygiejne og af at spise sundt udvikles også.

6. Engagement og fællesskab: Dette område handler om, hvordan man får aktive, deltagende, reflekterende og sociale elever til glæde for både eleven selv og klassens og skolens fællesskab. Fokus er på hver enkelt elev og på de fællesskaber, som de indgår i.Færdigheder ved skoleårets afslutning:

Ved slutningen af børnehaveklasseåret har eleven fået den viden og de færdigheder, der skal gøre eleven i stand til at:

• være med til at opbygge klassens fælles regler

• tage del i ansvaret for fællesskabet, løse konflikter ved hjælp af sproget

• forstå en kollektiv besked, og handle derefter

• deltage i en samtale, undrer sig og søge forklaring på det, man ikke forstår, afprøve og udvikle sproget

• have kendskab til bogstavernes navn-lyd-form

• eksperimentere med børnestavning, lege og eksperimentere med sætninger og ord

• have kendskab til tal og tælleremser, forbinde tal navne – talsymbol - antal

• kende til betydningen af god hygiejne og sund kost

• færdes hensynsfuldt i naturen, lægge mærke til naturen, - tænke over og stille spørgsmål til sine iagttagelser

• udtrykke sig på forskellige måder, f.eks. med billeder, sang, drama, bevægelse

• beherske og bruge sin kropVoldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56